Ngày lễ thị trường

Đón đầu các sự kiện kỳ nghỉ sắp tới ảnh hưởng đến giao dịch Forex & CFD

The upcoming holiday events are:

**Trading Hours (GMT+2)

Instrument Previous Trading Sessions (GMT +3)
Will shift server time to GMT + 2 on 30 OCT
30.10.2023 - 05.11.2023 06-11-2023 and After
FX
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
XAUUSD
Normal Hours
00:00-23:00
01:00-24:00
XAUEUR
Normal Hours
00:00-23:00
01:00-24:00
XAGUSD
Normal Hours
00:00-23:00
01:00-24:00
XAGEUR
Normal Hours
00:00-23:00
01:00-24:00
USOil
Normal Hours
00:00-23:00
01:00-24:00
UKOil
Normal Hours
02:00-23:00
03:00-24:00
DowJones
Normal Hours
00:00-22:15, 22:30-23:00
01:00-23:15, 23:30-24:00
Nasdaq
Normal Hours
00:00-22:15, 22:30-23:00
01:00-23:15, 23:30-24:00
SP500
Normal Hours
00:00-22:15, 22:30-23:00
01:00-23:15, 23:30-24:00
Nikkei
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
FTSE
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
Dax
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
IBEX
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
EuroStoxx
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
Swiss20
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
CAC
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
AEX
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
ASX
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
HangSeng
Normal Hours
03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00
CNHShares
Normal Hours
03:30-06:00, 07:00-10:00
03:30-06:00, 07:00-10:00
ChinaA50
Normal Hours
03:00-10:30, 11:00-19:00
03:00-10:30, 11:00-19:00
US Shares
Normal Hours
15:30-22:00
16:30-23:00
UK Shares
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours
EU Shares
Normal Hours
Normal Hours
Normal Hours

Bắt đầu giao dịch với AIMS

Mở một tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch trong vài phút!